Cuvântul lui Dumnezeu: Rolul Său în viaţa creştinului

Cuvântul lui Dumnezeu: Rolul Său în viaţa
creştinului
Acest mesaj conţine câteva noţiuni de bază, despre rolul Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa credinciosului, în general cunoscute şi acceptate de către creştinii evanghelici. Dar dacă suntem sinceri cu noi înşine, vom constata că unele dintre ele, pe cât sunt de cunoscute şi acceptate, pe atât sunt de neglijate şi abandonate. În perioada în care trăim, Cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit printr-o varietate de forme şi mijloace, fără precedent istoric. Pe lângă predicile pe care le putem asculta nestingheriţi, duminică de duminică, avem la dispoziţie o bogată ofertă de literatură şi publicaţii creştine, radiouri şi televiziuni cu conţinut creştin, întâlniri de tot felul, iar internetul oferă cele mai diverse modalităţi de propagare a Evangheliei. Dar cu toate acestea, am senzaţia că niciodată, El n-a fost mai neglijat ca acum. Avem atâtea lucruri de făcut, în atâtea direcţii de alergat, încât cu greu mai găsim câteva minute pentru a sta liniştiţi în faţa Scripturii. Suntem preocupaţi de afaceri, de politică, de mersul lumii acesteia, suntem prinşi în angrenajul lumii audio-vizualului, care aduce la noi în casă tensiunile întregului glob pământesc, şi cu greu mai reuşim să ne liniştim sufletele pentru a rămâne câteva clipe în intimitate doar noi şi Dumnezeu în faţa Cuvântului Său. Evenimentele cotidiene ne invadează fiinţa, violându-ne viaţa privată, făcându-ne superficiali şi expeditivi în relaţia cu Dumnezeu. Viaţa a devenit atât de aglomerată şi de presantă, solicitându-ne întreaga atenţie şi concentrare, aşa încât cu greu mai reuşim să ne-o păstrăm trează şi la vocea Domnului. Pretenţiile ridicate ale vieţii, crizele financiare, serviciile şi slujbele care ne pretind din ce în ce mai mult, tentaculele sufocante ale caracatiţei aparatului birocratic, au repercursiuni din cele mai nefericite asupra spiritului nostru. În lipsa noastră de înţelepciune, când ajungem în criză de timp, primele activităţi pe care le scurtăm sau chiar le eliminăm din programul nostru sunt: citirea Bibliei şi rugăciunea. Efectele acestei stări de fapt se pot vedea, cu ochiul liber, în lipsa de putere şi de impact a Bisericii de astăzi.
Dar Dumnezeu nu Şi-a schimbat metodele Sale de lucru. Cuvântul Său este viu şi rămâne în veac. El continuă să aibă un rol esenţial în viaţa creştinului, iar omul care-I acordă locul pe care acesta îl merită va avea numai de câştigat. Dar, haideţi să redescoperim despre ce câştig este vorba. Deci subiectul de astăzi se intitulează: Rolul Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa creştinului.
1.Rol de generator al vieţii. În sensul acesta Cuvântul lui Dumnezeu este:
-Sămânţă. Cuvântul lui Dumnezeu dă naştere vieţii spirituale: ,,fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.” (1Pet.1:23) ,,Căci dupăcum ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri, şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele”(Isaia 55:10-11). Datoria noastră este aceea de a sămăna sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu, pe toate căile şi prin toate mijloacele, să o udăm cu lacrimile rugăciunilor noastre şi să strigăm cu credinţă către Dumnezeu care poate să dea viaţă.
-Hrană. Cuvântul lui Dumnezeu întreţine viaţa spirituală. Prin Cuvântul lui Dumnezeu avem părtăşie cu Dumnezeu şi cu Domnul Isus Hristos în Duhul Sfânt. Această părtăşie întreţine viaţa noastră spirituală. Iată ce spune Scriptura: ,,Eu Sunt Viţa, voi Sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.”(Ioan 15:5) ,,Drept răspuns, Isus i-a zis: Este scris: Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (Mat.4:4) ,,Deschid gura şi oftez, căci Sunt lacom după poruncile Tale” (Ps.119:131) Dupăcum viaţa biologică este întreţinută prin pâine, viaţa spirituală este întreţinută prin Cuvântul lui Dumnezeu. Dupăcum trebuie să ne hrănim trupurile noastre în fiecare zi, tot aşa trebuie să ne hrănim zilnic şi omul dinlăuntru din Cuvântul lui Dumnezeu. Din experienţa proprie ştim că dacă se întâmplă să sărim peste câteva mese, imediat scădem în vlagă şi în putere, iar dacă continuăm tot aşa după un anumit timp murim. Acelaşi lucru se întâmplă şi în cele spirituale; câteva zile de neglijare a Bibliei are efecte negative vizibile în viaţa credinciosului. Pentru sănătatea noastră spirituală, trebuie să căutăm zilnic părtăşia cu Dumnezeu prin intermediul Scripturii.
-Sabie. Cuvântul lui Dumnezeu nu numai că generează viaţa spirituală şi o întreţine, dar o şi protejează de duşmanii ei. ,,Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.” (Efes.6:17) Dupăcum viaţa biologică are duşmanii ei care vor să o răpună, (microbi, boli, viruşi, etc) şi viaţa spirituală îl are ca duşman pe diavolul şi îngerii lui. Cuvântul lui Dumnezeu este sabia cu care trebuie să contracarăm loviturile celui rău la fel cum a făcut Domnul Isus în pustie.
2.Rol de indicator al stării vieţii spirituale. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată unde suntem, unde ar trebui să fim şi cum ajungem acolo. Ca indicator spiritual Cuvântul lui Dumnezeu este:
-Oglindă. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată starea în care ne aflăm. Ne prezintă imaginea reală pe care o avem înaintea lui Dumnezeu. Iată cuvintele lui Iacov: ,,Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelîndu-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om, care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă; şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era. Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.” (Iacov 1:22-25) Orice om înţelept foloseşte oglinda de câte ori este necesar pentru a-şi vedea starea în care se află şi ulterior va lua măsurile care se impun. Din punct de vedere spiritual acest rol este îndeplinit de Scriptură. Unii creştini îşi privesc chipul în alte oglinzi, cum ar fi: filozofiile lumii acesteia, părerile oamenilor, moda, tradiţia, sau oglinda pornirilor fireşti. Toate aceste oglinzi distorsionează şi deformează imaginea noastră reală. Singura oglindă obiectivă este Cuvântul lui Dumnezeu. El ne prezintă în modul cel mai corect starea pe care o avem în faţa lui Dumnezeu. El ne arată exact locul pe care îl ocupăm în raport cu voia Lui desăvârşită. Deasemenea ne oglindeşte starea noastră spirituală prin prezentarea experienţelor oamenilor din Biblie, prin relatarea slăbiciunilor şi păcatelor lor. De exemplu: citim istoria patriarhului Iacov şi dintr-o dată ne regăsim şi noi în problemele cu care s-a confruntat el. Citim despre lepădarea lui Petru şi imediat ne dăm seama că nu suntem cu nimic mai buni decât el. De aceea Scriptura nu ne ascunde păcatele şi slăbiciunile oamenilor lui Dumnezeu, deoarece fiecare personaj biblic reprezintă o oglindă în care putem vedea mai mult sau mai puţin din noi.
-Îndreptar Cuvântul lui Dumnezeu ne arată starea la care trebuie să ajungem. Oglinda nu ne poate arăta cum ar trebui să fim pieptănaţi, ci doar cum suntem pieptănaţi. Scriptura pe lângă faptul că ne arată starea în care suntem ea poate să ne arate şi cum ar trebui să fim, deoarece pe lângă rolul de oglindă îl are şi pe acela de îndreptar. Îndreptarul este instrumentul care indică etalonul, standardul, modelul ce trebuie urmărit şi atins. De exemplu: firul cu plumb folosit în construcţii pentru verifivarea verticalităţii zidurilor, nu se încovoaie după strâmbătura peretelui ci rămâne drept indiferent în ce direcţie se înclină zidul. Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă standardul lui Dumnezeu cu privire la noi. El rămâne drept indiferent în ce direcţie ne-ar bate pe noi vântul. Dar care este acest standard? Răspunsul îl găsim în Romani 8:29: ,,Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi Hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi-născut dintre mai mulţi fraţi.” Standardul lui Dumnezeu pentru noi este Domnul Isus. Prin urmare gândul de bază cu care ne apropiem de Scriptură trebuie să fie acela de a urma modelul şi învăţătura Domnului Isus. Întreaga Biblie îl are în centru pe Hristos: Vechiul Testament Îi anunţă venirea, Evangheliile Îi relatează trăirea şi învăţătura, iar epistolele explică aceste lucruri. De aceea şi religia noastră trebuie să Îl aibă în centru pe Domnul Isus Hristos.
-Lumină pe cărare. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată drumul pe care trebuie să îl parcurgem de unde suntem până unde ne vrea Dumnezeu să fim. Psalmul 119:105 spune astfel: ,,Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea.” Păcatul îi împinge pe oameni în tot felul de încurcături, de capcane şi probleme din care omeneşte este cu neputinţă de ieşit. Pe unii păcatul îi duca la divorţ, pe alţii la crimă, pe alţii îi desparte de familie şi de prieteni. Pe mulţi păcatul îi aruncă pradă diferitelor forme de dependenţe de alcool, droguri, pornografie, şi alte asemenea lucruri. Ceea ce nu pot realiza psihologii şi centrele de dezalcoolizare, poate să realizeze Scriptura. Biblia oferă soluţii pentru rezolvarea tuturor acestor probleme. El realizează lucrul acesta prin: învăţături, îndemnuri, sfaturi, mustrări şi prin puterea Duhului care o inspiră.
3.Rol de modelator. În acest sens Cuvântul lui Dumnezeu este:
-Ciocan. Cuvântul lui Dumnezeu efectuează în noi prelucrări prin aşchiere, spargere, zdrobire, îndepărtând toate lucrurile care nu corespund cu planul divin. Iată ce spune Ieremia 23:29 „Nu este Cuvântul Meu ca un foc, zice Domnul, şi ca un ciocan care sfărîmă stânca?” Ciocanul este o unealtă folosită pentru prelucrarea materialelor dure. Inima noastră de multe ori este dură şi împietrită faţă de voia lui Dumnezeu, iar pentru prelucrarea ei este nevoie de ciocan. Ciocanul nu mângâie ci sparge şi zdrobeşte, iar un meşter priceput ştie să zdrobească doar ce este rău, nefolositor şi să păstreze ce este bun. Michelangelo spunea că statueta pe care dorea să o sculpteze era îngropată acolo în blocul de marmură, şi că rolul lui de artist nu este altul decât acela de a îndepărta surplusul de material şi a o scoate la iveală. Dar pentru realizarea acestui proces era nevoie de multă fermitate. Şi din punct de vedere spiritual loviturile de ciocan, de multe ori sunt foarte dureroase. Am experimentat asemenea lovituri chiar şi în viaţa mea. Însă am constatat un lucru foarte interesant: atunci când eram mai tare zdrobit, Dumnezeu îmi dădea mai mult har, şi frumuseţea acestuia compensa de sute de ori mai mult suferinţele zdrobirii. Când am înţeles că Harul lui Dumnezeu vine în urma zdrobirii, şi când am văzut cât este de minunat să ai har, am început să mă rog Domnului zicând: Doamne zdrobeşte şi mai mult ce este de zdrobit în mine, pentru că vreau şi mai mult har. De altă parte nu uitaţi un lucru: duritatea uneltelor folosite de către Dumnezeu este şi în funcţie de duritatea inimii noastre. Ele trebuie să învingă încăpăţânarea şi împotrivirea noastră. Este adevărată zicala că Dumnezeu are ac pentru orice fel de cojoc. De aceea dacă vrem ca procesul modelării să fie mai puţin dureros, trebuie să adoptăm o atitudine de supunere şi cooperare faţă de Dumnezeu.
-Foc. Cuvântul lui Dumnezeu efectuează în noi lucrări de modelare, formare sau prelucrare la cald. El face lucrul acesta indicându-ne şi ajutându-ne să ne formăm deprinderi spirituale. Repetăm versetul din Ieremia 23:29: „Nu este Cuvântul Meu ca un foc, zice Domnul, şi ca un ciocan care sfărîmă stânca?” Focul face posibilă prelucrarea unor materiale care la rece n-ar putea fi prelucrate. Dacă vrei să îndoi o bucată de fier la rece, va fi foarte greu sau chiar imposibil, dar după ce a fost înroşită în forjă poate fi prelucrată cu uşurinţă după placul maestrului. Temperatura ridicată a cuptorului nu produce totdeauna stările cele mai plăcute şi confortabile, dar are totdeauna efecte binecuvântate. Cuvântul lui Dumnezeu nu urmăreşte neapărat confortul nostru imediat ci transformarea vieţii după placul lui Dumnezeu. De aceea uneori mesajul pe care ni-l transmite ne arde, ne doare, ne răscoleşte, dar dacă îl primim cu blândeţe, ne va face maleabili şi cu putinţă de a fi modelaţi.
-Bisturiu. Cuvântul lui Dumnezeu efectuează în noi operaţii chirurgicale. Taie, aruncă ce este rău, apoi vindecă, mângâie, etc. În Evrei 4:12 cuvântul lui Dumnezeu este prezentat astfel: ,, Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.” În viaţa noastră sunt lucruri care produc boală sau moarte spirituală, iar Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să le extirpeze. Evident că n-o poate face fără acordul nostru. Deasemenea tot Cuvântul lui Dumnezeu leagă şi rana produsă, iar prin mângâierile Sale ne duc spre vindecare.
Din ceea ce am observat cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu putem trage concluzia că predicatorii adevăraţi nu au tocmai o misiune uşoară. Dacă luăm Scriptura şi privim încă din vremea prorocilor Vechiului Testament, până în vremea apostolilor vom constata că de cele mai multe ori mesagerii Cuvântului lui Dumnezeu, au avut viaţă grea. Pentru evitarea acestor dificultăţi mulţi predicatori au căzut în capcana de a predica după placul oamenilor. Însă nouă ni se cere să fim credincioşi Evangheliei şi la nevoie să fim gata a suferi împreună cu ea.
În concluzie: În urmă cu aproximativ douăzeci de ani, am făcut câteva luni de zile misiune de evanghelizare în Ukraina şi Rusia. Lucrul care m-a impresionat cel mai mult era foamea şi setea profundă a oamenilor după Cuvântului lui Dumnezeu. După câte o întâlnire de evanghelizare, oamenii nu mai vroiau să plece acasă. Anunţam că biserica este liberă, iar ei ne cereau să mai cântăm, să mai predicăm până ne epuizam complet stocul de provizii. Dar despre experienţele de acolo vă voi mărturisi mai multe cu o altă ocazie. Mă rog ca Dumnezeu să trimită în ţara noastră o foame şi o sete după Cuvântul lui Dumnezeu fără precedent istoric. Astfel încât oamenii să fie gata să se trezească cu noaptea în cap nu pentru a alerga nu după bani şi după distracţii ci după Cuvântul Domnului. Să fie dispuşi la sacrificii nu pentru îmbogăţire ci pentru auzirea Scripturii. Mă rog ca Dumnezeu să ridice predicatori plini de acea dovadă dată de Duhul şi de putere. Mă rog ca Dumnezeu să-şi confirme adevăraţii lucrători însoţind predicarea Evangheliei cu manifestări pline de putere a Duhului Sfânt. Mă rog ca Dumnezeu să ridice oameni care să aibă îndrăzneala de a predica după voia Domnului nu după placul oamenilor. Mă rog ca Dumnezeu să aducă vremuri în care preocuparea de bază a creştinilor să fie: citirea Scripturii (Apoc.1:3), studierea Ei (Fap.17:11), meditare (Ps.1:1-2), memorare (Ps.119:9-11), aplicare (Iacov.1:22) şi propovăduire. (2 Tim.4:1-2)

Posted on Ianuarie 22, 2012, in Predici scrise. Bookmark the permalink. Lasă un comentariu.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: