Voi aveţi totul deplin în El

,,Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri.”(Col.2:10)
Provocat de acest verset, cu câţiva ani în urmă, am făcut un tur de forţă prin Noul Testament, în special prin epistolele lui Pavel, cu scopul de a sonda puţin bogăţiile pe care le avem în Cristos. Spre marea mea mirare, am descoperit peste 150 de lucruri distincte, pe care Scriptura spune că le avem în El, şi vă mărturisesc că nu am pretenţia că lista este exhaustivă.
În această zi, propun să părăsim puţin contextul cărţii Coloseni, şi să privim în Noul Testament, în special în epistolele lui Pavel, spre o parte din lucrurile pe care le avem în Cristos. Miezul teologiei lui Pavel, poate fi redat prin expresia: ,,În Cristos”. Pavel, nu numai că explică ce înseamnă ,,în Cristos” şi cum se poate ajunge acolo, dar ne şi prezintă comorile pe care le avem în El. Lista care urmează, poate constitui un punct de plecare în meditaţie în vederea reconsiderării imenselor bogăţii de care avem parte în Cristos, pentru încurajarea noastră şi beneficierea de ele prin credinţă. În acest mesaj, nu îmi propun să explic termenii teologici implicaţi, ci să vă ofer un punct de plecare în studiu şi câteva referinţe biblice. Ordinea aşezării lor în listă nu este neapărat foarte importantă.
Lucruri de care avem parte în Cristos:
1. Alegere. ,,În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui,” (Efes.1:4)
2. Har. ,,căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.” (Ioan1:17)
3. Pace. ,,Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea, şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace;” (Efes.2:14-15)
4. Evanghelie. ,,Vă fac cunoscut, fraţilor Evanghelia pe care v-am propovăduit-o pe care aţi primit-o, în care aţi rămas, şi prin care Sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut. V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi;” (1Cor.15:1-4)
5. Neprihănire. ,,Dar acum s-a arătat o neprihănire (Greceşte: dreptate) pe care o dă Dumnezeu, fără lege-despre ea mărturisesc Legea şi proorocii- şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire.” (Rom.3:21-22)
6. Răscumpărare. ,,Şi Sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus.” (Rom.3:24)
7. Ispăşire. ,,Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea în delungei răbdări a lui Dumnezeu;” (Rom.3:25)
8. Împăcare. ,,Şi toate lucrurile acestea Sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, şi ne-a încredinţat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, deci, Suntem trimeşi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” (2Cor.5:18-20)
9. Iertare. ,,El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.” (Col.1:13-14)
10. Răstignirea omului vechi. ,,Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.” (Gal.2:20)
11. Izbăvire de legea păcatului şi a morţii. ,,Acum, deci, nu este nici o osîndire pentru cei ce Sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus, m-a izbăvit de Legea păcatului şi a morţii.” (Rom.8:1-2)
12. Izbăvire de osândă. Rom.8:1-2
13. Naştere din nou ,,Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie,” (1Pet.1:3)
14. Strămutarea din împărăţia întunericului în Împărăţia Fiului dragostei Sale. ,,El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.” (Col.1:13-14)
15. Slobozenia. ,,Căci robul chemat în Domnul, este un slobozit al Domnului. Tot aşa, cel slobod, care a fost chemat, este un rob al lui Hristos” (1Cor.7:22)
16. Dezbrăcarea domniilor şi stăpânirilor care ne-au ţinut robi. ,,A desbrăcat domniile şi stăpânirile, şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.” (Col.2:15)
17. Răscumpărarea din blestemul Legii. ,,Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi, fiindcă este scris: Blestemat e oricine este atîrnat pe lemn” (Gal.3:13)
18. Mijlocire. ,,cine-i va osîndi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, şi mijloceşte pentru noi!” (Rom.8:34)
19. Sfinţire. ,,Şi voi, prin El, Sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare,” (1Cor.1:30)
20. Binecuvântare. ,,Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos” (Efes.1:3)
21. Putere. ,,…, şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi, şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.” (Efes.1:17-21)
22. Înţelepciune. ,,Şi voi, prin El, Sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare,” (1Cor.1:30)
23. Îndepărtarea mahramei Vechi-Testamentale de pe ochii noştri. ,,Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată.” (1Cor.3:16)
24. O nouă gândire. ,,Căci „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?” Noi însă avem gândul lui Hristos.” (1Cor.2:16)
25. Biruinţă. ,,Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos, şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui.” (2Cor.2:14)
26. Mângâiere. ,,Căci, după cum avem parte din belşug de suferinţele lui Hristos, tot aşa, prin Hristos avem parte din belşug şi de mângîiere.” (2Cor.1:5)
27. Duhul Sfânt. ,,Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.” (Rom.8:9)
28. Roada Duhului Sfânt. ,,Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce Sunt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.” (Gal.5:22-24)
29. Statutul de fii ai lui Dumnezeu. ,,Căci toţi Sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.” (Gal.3:26)
30. Părtăşie cu El. ,,Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru.” (1Cor.1:9)
31. Statutul de sămânţă a lui Avraam. ,,Şi dacă Sunteţi ai lui Hristos, Sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă” (Gal.3:29)
32. Cetăţenie cerească. ,,Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Hristos.” (Filip.3:20)
33. Domnie cu Cristos în locurile cereşti. ,,El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus,” (Ef.2:6)
34. Fapte bune pregătite de Dumnezeu în care să umblăm. ,,Căci noi Suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.” (Ef.2:10)
35. Creştere. ,,Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceiace dă fiecare încheitură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.” (Ef.2:16)
36. Hrană. ,,şi nu se ţine strâns de Capul din care tot trupul, hrănit şi bine închegat, cu ajutorul încheieturilor şi legăturilor, îşi primeşte creşterea pe care i-o dă Dumnezeu.” (Col.2:19)
37. Bogăţie. ,,Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El, cu toate că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.” (2Cor.8:9)
38. Bucurie ,,Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea.” (Rom.5:11)
39. Plinătate. ,,Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri.” (Col.2:9-10)
40. Schimbarea răului în bine. ,,De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce Sunt chemaţi după planul Său.” (Rom.8:28)
41. Scop în viaţă. ,,Căci pentru mine a trăi este Hristos…” (Filip.1:21)
42. Posibilitatea ajungerii la desăvârşire. ,,Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om, desăvârşit în Hristos Isus.” (Col.1:28)
43. Posibilitatea de a vedea slava lui Dumnezeu. ,,Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi Suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” (2Cor.3:18)
44. Transformarea vieţii după Chipul Lui. 2Cor.3:18
45. Viaţa Lui în noi. ,,Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.” (Gal.2:20)
46. Un nou mod de a-i vedea pe oameni. ,,Aşa că, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii;” (2Cor.5:16)
47. Înnoirea tuturor lucrurilor. ,,Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” (2Cor.5:17)
48. Făgăduinţe minunate. ,,Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte.” (2Pet.1:3-4)
49. Un prieten. ,,Voi Sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.” (Ioan15:14)
50. Un logodnic. ,,Căci Sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată.” (2Cor.11:2)
51. Un stăpân. ,,şi voi Sunteţi ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.” (1Cor.3:23)
52. Pildă de urmat. ,,Dumnezeul răbdării şi al mângîierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţiminte, unii faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus;” (Rom.15:5)
53. O nouă familie. ,,Aşa dar, voi nu mai Sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci Sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,” (Efes.2:19)
54. Aşezarea în Trupul lui Cristos. ,,tot aşa, şi noi, care Suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, Suntem mădulare unii altora.” (Rom.12:5)
55. Fraţi preaiubiţi. ,,Noi însă, fraţi prea iubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.” (2Tes.2:13)
56. Părinţi. ,,Căci chiar dacă aţi avea zece mii de învăţători în Hristos, totuşi n-aveţi mai mulţi părinţi; pentru că eu v-am născut în Hristos Isus, prin Evanghelie.” (1Cor.4:15)
57. Tovarăşi de lucru. ,Spuneţi sănătate Priscilei şi lui Acuila, tovarăşii mei de lucru în Hristos Isus,” (Rom.16:3)
58. Statutul de slujitor. ,,Iată cum trebuie să fim priviţi noi: ca nişte slujitori ai lui Hristos, şi ca nişte ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu.” (1Cor.4:1)
59. Părtăşia cu fraţii. ,,deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.” (1Ioan1:3)
60. Părtăşia cu suferinţele Lui. ,,Căci, după cum avem parte din belşug de suferinţele lui Hristos, tot aşa, prin Hristos avem parte din belşug şi de mângîiere” (2Cor.1:5)
61. Posibilitatea de a răspândi mireasma cunoştinţei Lui. ,,Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos, şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui.” (2Cor.2:14)
62. Posibilitatea de a fi epistola Lui. ,,Voi Sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe nişte table din piatră, ci pe nişte table care Sunt inimi de carne.” (2Cor.3:3)
63. Destoinicie în lucrare. ,,Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu, prin Hristos. Nu că noi prin noi înşine Suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu,” (2Cor.3:4-5)
64. Încredinţarea slujbei împăcării. ,,Şi toate lucrurile acestea Sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, şi ne-a încredinţat slujba împăcării;” (2Cor.5:18)
65. Egalitatea credincioşilor. ,,Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi Sunteţi una în Hristos Isus” (Gal.3:28)
66. Unitatea credincioşilor. ,,În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu Sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi Sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.” (Efes.2:21-22)
67. Daruri spirituale pentru slujire. ,,De aceea este zis: S-a suit sus, a luat robia roabă, şi a dat daruri oamenilor.” (Efes.4:8)
68. Moştenire. ,,Şi, dacă Suntem copii, Suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.” (Rom.8:17)
69. O nouă perspectivă asupra morţii. ,,Căci pentru mine a trăi este Hristos şi a muri este un câştig” (Filip.1:21)
70. Nimicirea morţii. ,,Căci trebuie ca El să împărăţească până va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale. Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea.” (1Cor.15:25-26)
71. Proslăvirea trupului nostru. ,,El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.” (Filip.3:21)
72. Înviere. ,,Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos;” (1Cor.15:22)
73. Proslăvire. ,,Şi, dacă Suntem copii, Suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.” (Rom.8:17)
74. Răsplată. ,,alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.” (Fil.3:14)
75. Toate lucrurile. ,,El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?” (Rom.8:32)

Reclame

Posted on iulie 15, 2012, in Predici scrise. Bookmark the permalink. Un comentariu.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: